Phiếu đăng ký

Thông tin đăng ký

 
Họ và tên thí sinh
Số CMND
Ngày cấp Nơi cấp
Ngày sinh
Nơi sinh
Địa chỉ thường trú
Điện thoại
Email
Chức vụ hiện tại
Đơn vị đang công tác
Địa chỉ đơn vị
Điện thoại
Email
 

Giới thiệu năng lực cá nhân

 
Sở thích
Sở trường
Kinh nghiệm trong nghề
Các thành tích (nếu có)

© 2014 / All rights & Copyrights reserved.

CHIẾC THÌA VÀNG